termabialka.pl

Zdrowy tryb życia dla każdego!

Poradnik

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w Hiszpanii

W związku z zbliżającymi się wakacjami warto powrócić do tematyki odszkodowań w Hiszpanii. W poniższym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu jak w praktyce wygląda droga do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego w Hiszpanii.

Ogólne informacje odnośnie odszkodowania znajdą Państwo w artykule „Odszkodowanie za wypadek drogowy w Hiszpanii”. 

Poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo do uzyskania odpowiedniego odszkodowania. Co do zasady, odpowiedzialność za wypadek drogowy w Hiszpanii oparta jest na zasadzie ryzyka (responsabilidad objetiva). Natomiast jeśli w wyniku zdarzenia powstanie szkoda na mieniu wówczas zastosowanie znajduje odpowiedzialność na zasadzie winy (responsabilidad subjetiva).

Czy wyjeżdżając do Hiszpanii konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie? 

Jadąc do Hiszpanii nie jest wymagane posiadanie Zielonej Karty ani specjalnego ubezpieczenia zagranicznego, ponieważ w razie zdarzenia drogowego wystarczy ubezpieczenie OC zawarte w Polsce. Zgodnie z art. 25 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe również na terenie innych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, w tym Hiszpanii. 

Jak w praktyce uzyskać odszkodowanie za wypadek w Hiszpanii?

Jeśli ulegli Państwo wypadkowi w Hiszpanii, w ciągu roku powinni Państwo przedstawić roszczenie ubezpieczycielowi. Termin ten biegnie od chwili zdarzenia – w przypadku szkód spowodowanych na pojeździe, lub od dnia, w którym leczenie obrażeń zostało zakończone – w przypadku szkód na osobie.

Poszkodowany w wypadku samochodowym, który miał miejsce w Hiszpanii, ma prawo zgłosić szkodę zarówno na terenie Hiszpanii, jak i w kraju swojego zamieszkania. Rekomendowanym jest jednak dokonywanie likwidacji szkody za granicą – bezpośrednio w hiszpańskim towarzystwie ubezpieczeniowym, gdyż wysokość odszkodowania jest wtedy adekwatniejsza do poniesionej szkody. 

O odszkodowanie za wypadek komunikacyjny mają również prawo wystąpić poszkodowani przez kierowcę, który prowadził nieubezpieczony samochód. Szkodę można zgłosić do funduszu gwarancyjnego w kraju, gdzie miało miejsce zdarzenie drogowe – w Hiszpanii do Consorcio de Compensación de Seguros lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Jakie czynności należy podjąć?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że podstawową kwestią podczas dochodzenia roszczeń jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji z miejsca zdarzenia. Jeżeli doszło do kolizji, w której uczestnicy nie doznali obrażeń wzywanie policji w wielu krajach (również w Hiszpanii) nie jest konieczne, a jedynie dochodzi do spisania oświadczenia wraz z określeniem stronny odpowiedzialnej za spowodowanie zdarzenia oraz podaniem danych osobowych jego uczestników, numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy i informacji dotyczących ubezpieczenia. Natomiast w sytuacji, gdy doszło do wypadku, w wyniku którego uczestnicy zostali ranni, należy wezwać policję i odpowiednie służby ratunkowe. Warto pamiętać o zachowaniu protokołu (oświadczenia lub notatki policji) z wypadku, dokumentacji medycznej, a także rachunków z tytułu poniesionych kosztów w związku z leczeniem. 

Następnie powinna zostać oszacowana wysokość roszczenia. W przypadku szkód osobowych hiszpański system odszkodowawczy opiera się na zasadach odpowiedzialności określonych w kodeksie cywilnym oraz systemie tabel (Baremo de Accidentes de Tráfico). Wskazany system nie ma charakteru sztywnego i pozwala na zwiększenie (nawet do 25%) określonych w tabelach wysokości świadczeń, w zależności od indywidualnej sytuacji poszkodowanych. Bardzo często niezbędna jest również szczegółowa opinia biegłego lekarza, który sklasyfikuje uszczerbek na zdrowiu, co pozwoli oszacować odpowiednią wysokość roszczenia.

Po weryfikacji zasadności roszczeń i oszacowaniu szkody, należy skierować roszczenie do ubezpieczyciela, który w ciągu 3 miesięcy powinien sporządzić ofertę zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle proponują kwotę niższą niż poszkodowany w rzeczywistości powinien otrzymać, dlatego warto skonsultować się ze profesjonalistą już przed tym etapem. 

Jeśli poszkodowany zaakceptuje wysokość odszkodowania, wówczas dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia ugody oraz wypłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy poszkodowanego. Natomiast jeżeli poszkodowanego nie satysfakcjonuje kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela, wówczas przysługuje mu prawo – w terminie roku od złożenia żądania – wystąpienia na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie. Należy wtedy wykazać, dlaczego zaproponowana przez ubezpieczyciela oferta nie jest odpowiednia, a kwota zostaje zdeponowana w sądzie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Niestety postępowanie jest zwykle czasochłonne i trwa co najmniej 6 miesięcy. Często zdarza się, że po złożeniu pozwu sądowego dochodzi do ugody pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a poszkodowanym.

Wypadek za granicą może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu i ostrożnemu kierowcy. Warto jednak mieć na uwadze, że każde zdarzenie i związane z nim konsekwencje powinny być oceniane indywidualnie. Ponadto kwestie dochodzenia roszczeń i wypłaty odszkodowania nie należą do najprostszych, dlatego zachęcamy do zasięgnięcia opinii hiszpańskiego adwokata specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań, który dokona indywidualnej analizy i pomoże uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.